د اسلام پنځه بناوی

ایمان

10/06/2012 23:47
بسم الله الرحمن الرحیم  

—————

لمونځ

09/06/2012 23:47
بسم الله الرحمن الرحیم د اسلام دوهمه بناه لمونځ دی د لمانځه طریقه د لمانځه طریقه ۱ د لمانځه طریقه ۲ د لمانځه طریقه ۳ د لمانځه طریقه ۴   د لمانځه طریقه د لمانځه طریقه ۱ د لمانځه طریقه ۲ د لمانځه طریقه ۳ د لمانځه طریقه ۴ د لمانځه طریقه ۵            

—————

روژه

09/06/2012 23:46
بسم الله الرحمن الرحیم روژه روژه د روژی فضایل او مسائل

—————

زکات

08/06/2012 00:26
بسم الله الرحمن الرحیم زکات د زکات حکم

—————

حج

07/06/2012 00:27
بسم الله الرحمن الرحیم د اسلام پنځمه بناه حج دی د حج طریقه د حج طریقه ۱ د حج طریقه ۲ د حج طریقه ۳ د حج طریقه ۴

—————