قرآن کریم او تفسیر شریف

بسم الله الرحمن الرحیم

 

د قرآن کریم تفسیر اور ترجمه د فضیلة الشیخ ابو محمد امین الله البشاوری حفظه الله تعالی په ږغ کښي

اصول القرآن

سورة فاتحة

سورة بقرة

سورة آل عمران

سورة النساء

سورة مائده

سورة انعام

سورة اعراف

سورة انفال توبه او سورة یونس

د سورة هود نه تر سورة طه پوری

د سورة انبیاء نه تر سورة الروم پوری

د سورة لقمانه نه تر سورة مومن پوری

د سورة شعرا نه تر سورة ق پوری

د سورة الذاریات نه تر سورة ممتحنة پوری

د سورة صف نه تر سورة معارج پوری

د سورة نوح نه تر سورة مرسلات پوری

د سورة النبأ نه تر سورة الناس پوری

 

د قرآن کریم تفسیر اور ترجمه د شیخ عبدالسلام رستمی حفظه الله تعالی په ږغ کښي

 

سورة فاتحة

سورة بقرة

سورة آل عمران

سورة النساء

سورة  مائده

سورة انع ام

سورة اعراف

سورة انفال

سورة توبه

سورة یونس

د سورة هود نه تر سورة حجر پوری

د سورة نحل نه تر سورة طه پوری

د سورة الانبیا نه تر سورة الروم پوری

د سورة لقمانه نه تر سورة مومن پوری

د سورة شعرا نه تر سورة ق پوری

د سورة الذاریات نه تر سورة ممتحنة پوری

د سورة صف نه تر سورة معارج پوری

د سورة نوح نه تر سورة عبس پوری

 د سورة تکویر نه تر سورة البلد پوری

د سورة شمس څخه تر العادیات پوری

 د سورة القارعة څخه تر سورة الناس پوری 

 

 

د قرآن کریم تلاوت د مشاری بن راشد العفسی په ږغ کښی او دپښتو ترجمه د شفیق الرحمن په ږغ کښي

۱- سورة الفاتحه

 ۲- سورة البقره لومړی رکوع

۲- سورة البقره پنځلمسه رکوع

۲- سورة البقره شپاړسمه رکوع

۲- سورة البقره اوولسمه رکوع

۲- سورة البقره اتلمسه رکوع

۲- سورة البقره نولسمه رکوع

۲- سورة البقره شلمه رکوع

۲- سورة البقره یوویشتمه رکوع

۲- سورة البقره دوویشتمه رکوع

۲- سورة البقره درویشتمه رکوع

۲- سورة البقره څلورویشتمه رکوع

۲- سورة البقره پنځه ویشتمه رکوع

۲- سورة البقره شپږویشتمه رکوع

۲- سورة البقره اوویشتمه رکوع

۲- سورة البقره اته ویشتمه رکوع

۲- سورة البقره نه ویشتمه رکوع

۲- سورة البقره دیرشمه رکوع

۲- سورة البقره یو دیرشمه رکوع

۲- سورة البقره دوه دیرشمه رکوع

۲- سورة البقره دری دیرشمه رکوع

۲- سورة البقره څلور دیرشمه رکوع

۲- سورة البقره پنځه دیرشمه رکوع

۲- سورة البقره شپږ دیرشمه رکوع

۲- سورة البقره اووه دیرشمه رکوع

۲- سورة البقره اته دیرشمه رکوع

۲- سورة البقره نه دیرشمه رکوع

۲- سورة البقره څلویښمه رکوع

۳- سورة آل عمران لومړی رکوع

۳- سورة آل عمران دومه رکوع

۳- سورة آل عمران دریمه رکوع

۳- سورة آل عمران څلورمه رکوع

۳- سورة آل عمران پنځمه رکوع

۳- سورة آل عمران شپږمه رکوع

۳- سورة آل عمران اوومه رکوع

۳- سورة آل عمران اتمه رکوع

۳- سورة آل عمران نهمه رکوع

۳- سورة آل عمران لسمه رکوع

۳- سورة آل عمران یوولسمه رکوع

۳- سورة آل عمران دوولسمه رکوع

۳- سورة آل عمران دیارلسمه رکوع

۳- سورة آل عمران څوارلسمه رکوع

۳- سورة آل عمران پنځلسمه رکوع

۳- سورة آل عمران شپاړسمه رکوع

۳- سورة آل عمران اوولمسه رکوع

۳- سورة آل عمران اتلمسه رکوع

۳- سورة آل عمران نولسمه رکوع

 ۳- سورة آل عمران شلمه رکوع

۴- سورة النسا لومړی رکوع

۴- سورة النسا دوهمه رکوع

۴- سورة النسا دریمه رکوع

۴- سورة النسا څلومره رکوع

۴- سورة النسا پنځمه رکوع

۴- سورة النسا شپږمه رکوع

۴- سورة النسا اوومه رکوع

۴- سورة النسا اتمه رکوع

۴- سورة النسا نهمه رکوع

۴- سورة النسا لسمه رکوع

۴- سورة النسا یوولسمه رکوع

۴- سورة النسا دوولسمه رکوع

۴- سورة النسا دیارلسمه رکوع

۴- سورة النسا څوارلسمه رکوع

۴- سورة النسا پنځلسمه رکوع

۴- سورة النسا شپاړسمه رکوع

۴- سورة النسا اوولسمه رکوع

۴- سورة النسا اتلسمه رکوع

۴- سورة النسا نولسمه رکوع

۴- سورة النسا شلمه رکوع

۴- سورة النسا یوویشتمه رکوع

۴- سورة النسا دوه ویشتمه رکوع

۴- سورة النسا دری ویشتمه رکوع

۴- سورة النسا څلور ویشتمه رکوع

۵- سورة المائده لومړی رکوع

۶- سورة الانعام لومړی رکوع

۶- سورة الانعام دوهمه رکوع

۶- سورة الانعام دریمه رکوع

۶- سورة الانعام څلورمه رکوع

۶- سورة الانعام پنځمه رکوع

۶- سورة الانعام شپږمه رکوع

۶- سورة الانعام اوومه رکوع

۶- سورة الانعام اتمه رکوع

۶- سورة الانعام نهمه رکوع

۶- سورة الانعام لسمه رکوع

۶- سورة الانعام یوولسمه رکوع

۶- سورة الانعام دوولسمه رکوع

۶- سورة الانعام دیارلسمه رکوع

۶- سورة الانعام څوارلسمه رکوع

۶- سورة الانعام پنځلسمه رکوع

۶- سورة الانعام شپاړسمه رکوع

۶- سورة الانعام اوولسمه رکوع

۶- سورة الانعام اتلمسه رکوع

۷- سورة الاعراف لومړی رکوع

۷- سورة الاعراف دوهمه رکوع

۷- سورة الاعراف دریمه رکوع

۷- سورة الاعراف څلورمه رکوع

۷- سورة الاعراف پنځمه رکوع

۷- سورة الاعراف شپږمه رکوع

۷- سورة الاعراف اوومه رکوع

۷- سورة الاعراف اتمه رکوع

۷- سورة الاعراف نهمه رکوع

۸- سورة الانفال لومړی رکوع

۸- سورة الانفال دوهمه رکوع

۸- سورة الانفال دریمه رکوع

۸- سورة الانفال څلورمه رکوع

۸- سورة الانفال پنځمه رکوع

۸- سورة الانفال شپږمه رکوع

۸- سورة الانفال اوومه رکوع

۸- سورة الانفال اتمه رکوع

۸- سورة الانفال نهمه رکوع

۸- سورة الانفال لسمه رکوع

۹- سورة التوبة لومړی رکوع

۹- سورة التوبة دوهمه رکوع

۹- سورة التوبة دریمه رکوع

۹- سورة التوبة څلورمه رکوع

۹- سورة التوبة پنځمه رکوع

۹- سورة التوبة شپږمه رکوع

۹- سورة التوبة اوومه رکوع

۹- سورة التوبة اتمه رکوع

۹- سورة التوبة نهمه رکوع

۹- سورة التوبة لسمه رکوع

۹- سورة التوبة یوولسمه رکوع

۹- سورة التوبة دوولسمه رکوع

۹- سورة التوبة دیارلسمه رکوع

۹- سورة التوبة څوارلسمه رکوع

۹- سورة التوبة پنځلسمه رکوع

۹- سورة التوبة شپاړسمه رکوع

۱۰- سورة یونس لومړی رکوع

۱۰- سورة یونس دوهمه رکوع

۱۰- سورة یونس دریمه رکوع

۱۰- سورة یونس څلورمه رکوع

۱۰- سورة یونس پنځمه رکوع

۱۰- سورة یونس شپږمه رکوع

۱۰- سورة یونس اوومه رکوع

۱۰- سورة یونس اتمه رکوع

۱۰- سورة یونس نهمه رکوع

۱۰- سورة یونس لسمه رکوع

۱۰- سورة یونس یوولسمه رکوع

۱۱- سورة هود لومړی رکوع
۱۱- سورة هود دوهمه رکوع
۱۱- سورة هود دریمه رکوع
۱۱- سورة هود څلورمه رکوع
۱۱- سورة هود پنځمه رکوع
۱۱- سورة هود شپږمه رکوع
۱۱- سورة هود اوومه رکوع
۱۱- سورة هود اتمه رکوع
۱۱- سورة هود نهمه رکوع
۱۱- سورة هود لسمه رکوع

۱۲- سورة یوسف لومړی رکوع
۱۲- سورة یوسف دوهمه رکوع
۱۲- سورة یوسف دریمه رکوع
۱۲- سورة یوسف څلورمه رکوع
۱۲- سورة یوسف پنځمه رکوع
۱۲- سورة یوسف شپږمه رکوع
۱۲- سورة یوسف اوومه رکوع
۱۲- سورة یوسف اتمه رکوع
۱۲- سورة یوسف نهمه رکوع
۱۲- سورة یوسف لسمه رکوع
۱۲- سورة یوسف یوولسمه رکوع
۱۲- سورة یوسف دولسمه رکوع

۱۳- سورة رعد لومړی رکوع
۱۳- سورة رعد دوهمه رکوع
۱۳- سورة رعد دریمه رکوع
۱۳- سورة رعد څلورمه رکوع
۱۳- سورة رعد پنځمه رکوع
۱۳- سورة رعد شپږمه رکوع

۱۴- سورة ابراهیم لومړی رکوع
۱۴- سورة ابراهیم دوهمه رکوع
۱۴- سورة ابراهیم دریمه رکوع
۱۴- سورة ابراهیم څلورمه رکوع
۱۴- سورة ابراهیم پنځمه رکوع
۱۴- سورة ابراهیم شپږمه رکوع
۱۴- سورة ابراهیم اوومه رکوع

۱۵- سورة حجر لومړی رکوع
۱۵- سورة حجر دوهمه رکوع
۱۵- سورة حجر دریمه رکوع
۱۵- سورة حجر څلورمه رکوع
۱۵- سورة حجر پنځمه رکوع
۱۵- سورة حجر شپږمه رکوع

۱۶- سورة نحل لومړی رکوع
۱۶- سورة نحل دوهمه رکوع
۱۶- سورة نحل دریمه رکوع
۱۶- سورة نحل څلورمه رکوع
۱۶- سورة نحل پنځمه رکوع
۱۶- سورة نحل شپږمه رکوع
۱۶- سورة نحل اوومه رکوع
۱۶- سورة نحل اتمه رکوع
۱۶- سورة نحل نهمه رکوع
۱۶- سورة نحل لسمه رکوع
۱۶- سورة نحل یوولسمه رکوع
۱۶- سورة نحل دوولسمه رکوع
۱۶- سورة نحل دیارلسمه رکوع
۱۶- سورة نحل څوارلسمه رکوع
۱۶- سورة نحل پنځلسمه رکوع
۱۶- سورة نحل شپاړسمه رکوع

۱۸- سورة کهف لومړی رکوع
۱۸- سورة کهف دوهمه رکوع
۱۸- سورة کهف دریمه رکوع
۱۸- سورة کهف څلورمه رکوع
۱۸- سورة کهف پنځمه رکوع
۱۸- سورة کهف شپږمه رکوع
۱۸- سورة کهف اوومه رکوع
۱۸- سورة کهف اتمه رکوع
۱۸- سورة کهف نهمه رکوع
۱۸- سورة کهف لسمه رکوع
۱۸- سورة کهف یوولسمه رکوع
۱۸- سورة کهف دولسمه رکوع

۱۹- سورة مریم لومړی رکوع
۱۹- سورة مریم دوهمه رکوع
۱۹- سورة مریم دریمه رکوع
۱۹- سورة مریم څلورمه رکوع
۱۹- سورة مریم پنځمه رکوع
۱۹- سورة مریم شپږمه رکوع

۲۰- سورة طه لومړی رکوع
۲۰- سورة طه دوهمه رکوع
۲۰- سورة طه دریمه رکوع
۲۰- سورة طه څلورمه رکوع
۲۰- سورة طه پنځمه رکوع
۲۰- سورة طه شپږمه رکوع
۲۰- سورة طه اوومه رکوع
۲۰- سورة طه اتمه رکوع

۲۱- سورة انبیاء لومړی رکوع
۲۱- سورة انبیاء دوهمه رکوع
۲۱- سورة انبیاء دریمه رکوع
۲۱- سورة انبیاء څلورمه رکوع
۲۱- سورة انبیاء پنځمه رکوع
۲۱- سورة انبیاء شپږمه رکوع
۲۱- سورة انبیاء اوومه رکوع

۲۲- سورة الحج لومړی رکوع
۲۲- سورة الحج دوهمه رکوع
۲۲- سورة الحج دریمه رکوع
۲۲- سورة الحج څلورمه رکوع
۲۲- سورة الحج پنځمه رکوع
۲۲- سورة الحج شپږمه رکوع
۲۲- سورة الحج اوومه رکوع
۲۲- سورة الحج اتمه رکوع
۲۲- سورة الحج نهمه رکوع
۲۲- سورة الحج لسمه رکوع

۵۲- سورة الطور لومړی رکوع
۵۲- سورة الطور دوهمه رکوع

۶۱- سورة الصف لومړی رکوع
۶۱- سورة الصف دوهمه رکوع

۸۰- سورة عبس

۸۱- سورة التکویر

۸۲- سورة الانفِطار

۸۳- سورة المطففین

۸۴- سورة الاِنشقاق

۸۵- سورة البروج

۸۶- سورة الطارق

۸۷- سورة الا علی

۸۸- سورة الغاشیة

۸۹- سورة الفجر

۹۰- سورة البلد

۹۱- سورة الشمس

۹۲- سورة الیل

۹۳- سورة ضحی

۹۴- سورة النشرح

۹۵- سورة التین

۹۶- سورة العلق

۹۷- سورة القدر

۹۸- سورة البینة

۹۹- سورة الزلزلة

۱۰۰- سورة العادیات

۱۰۱- سورة القارعة

۱۰۲- سورة التکاثر

۱۰۳- سورة العصر

۱۰۴- سورة الهمزة

۱۰۵- سورة الفیل

۱۰۶- سورة قریش

۱۰۷- سورة الماعون

۱۰۸- سورة الکوثر

۱۰۹- سورة الکافرون

۱۱۰- سورة النصر

۱۱۱- سورة الهب

۱۱۲- سورة الاِخلاص

۱۱۳- سورة الفلق

 ۱۱۴- سورة الناس

 

د قرآن کریم ترجمه او تفسیر په پښتو ژبه کښی

 


قرآن کریم او تفسیر