د خپلوانو سره ښه رویه

28/05/2012 20:25

من احب ان يبسط له في رزقه وينسأله في اثره فليصل رحمه (صحیح البخاری) ژباړه که څوک د عمر زیاتوالی او د رزق پراخی غواړی نو له خپلوانو سره دی ښیګڼی کوی

 

 

—————

Back