د دوږخ له اوره ځان ساتل

25/06/2012 02:50

عن عدی بن حاتم رضی الله عنه قال: سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول: اتقو النار ولو بشق تمرة (بخاری او مسلم شریف) له عدی بن حاتم رضی الله عنه څخه روایت دی هغه ویلی دی چی: ماله رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دی چی ویل یی: خپل ځانونه له اور څخه وژغوری که څه هم د خرما د یوی ټوټی په صدقه کولو سره یی.

—————

Back