د عاشورا د ورځی روژه

23/11/2012 09:19

صَومُ يومِ عَاشُوراء يُكَفِّرُ السَّنَهَ التي قَبْلَهُ  ژباړه: نبی علیه الصلوة وسلم فرمایی د عاشورا د ورځې روژه نيول د يو کال د ګناهونو کفاره ګرځي(مسلم شریف

د یهودو سره د مخالفت لپاره باید د عاشورا نهمه او یا هم د عاشورا یوولسمه روژه هم ونیول شی

—————

Back