د مصیب له امله د مرګ غوښتنه

17/02/2013 06:15

له حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت دی چی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: د مصیبت له امله هیڅکله د مرګ غوښتنه مه کوی که چیری یی غواړی نو داسی ووایی ای ربه که زما په ژوند کی خیر وی نو ژوند را په برخه کړه او که په مرګ کی می خیر وی نو وفات می کړه (رواه البخاری)

—————

Back